Köpvillkor

Köpvillkor

För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. För företag gäller köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att företag kan skapa egna avtal som åsidosätter övriga lagar.

Beställning

Målsmans tillstånd måste inhämtas av beställare under 18 år. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Readymade Pinpoint AB lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms & frakt.För privatpersoner och enskilda företag sker betalning på sätt som anges på hemsidan. Försäljning till bolag/företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % från förfallodagen.

 Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar (om annat ej anges).

Vi förbehåller oss rätten att korrigera orders etc. vid eventuella felaktigheter. Ev. korrigeringar av pris, beskrivningar etc. skall alltid meddelas till vår kund och konfirmeras av vår kund före det att order aktiveras i vårt system.

Leveranstider

Readymade Pinpoint AB strävar efter att leverera så snabbt som möjligt. Vi erbjuder leveranstider på 2-6 veckor. Lagervaror skickas för det mesta per omgående med cirka 1 veckas leveranstid.

Leveranser

Leveranser hanteras av våra fraktpartners DSV med flera. Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Readymade Pinpoint AB vid beställningstillfället är korrekt, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet.

Avbeställning/Annullering

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Readymade Pinpoint AB äger motsvarande rätt att annullera en beställning. Effektuering sker på två sätt, vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas, eller att produktion av produkten påbörjats.

Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från Readymade Pinpoint AB.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. Enligt nämnda lag gäller att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick.Ångerrätten gäller ej specialbeställda produkter, såsom kundanpassade produkter och beställningar som ej är lagervaror. Observera att konsumenten själv är skyldig att betala returfrakten. Readymade Pinpoint AB kommer ej att lösa ut paket mot postförskott.Innan vara returneras med hänvisning till ångerrätten skall Readymade Pinpoint AB kontaktas.

Transportskadat gods

Det åligger mottagaren att kontrollera att kartongerna är hela och oöppnade och att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln. Alla avvikelser måste noteras på chaufförens fraktsedel och därefter anmälas till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan, och mottagaren får själv stå för kostnaderna.

Garantier

Vi på erbjuder produkter av hög kvalitet och lämnar garantier på att utrustningen efterlever våra högt ställda krav.

Om en produkt är felaktig så skickar vi reservdelar för produkten. Vi står ej för de utgifter som kan vara förknippade med utbyte av defekta delar. 

Garantitider (gäller mot material- och produktionsfel): 

30 års garanti vid användning inomhus

5 års garanti vid användning utomhus

Reklamationer

Eventuella reklamationer skall ske inom åtta dagar efter godsets avstämplingsdatum för att mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk. Retur av varor, som reklamerats av mottagaren, får endast ske efter godkännande från Readymade Pinpoint AB.

Garanti och reklamation

Om en produkt visar sig vara felaktig eller ej fungerande inom dess garantitid kommer Readymade Pinpoint, efter eget val, att skicka de delar som behövs för att tillrättalägga felet alternativt kommer ersättningsprodukt att skickas. Denna hantering sker under förutsättning att villkoren för garantier är uppfyllda.Readymade Pinpoint AB täcker inte eventuella arbets- eller materialkostnader som kan komma i samband med utbytet av de felaktiga delarna.Information om eventuella garantitider och gällande villkor finns att läsa på hemsidan. 

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Readymade Pinpoint AB kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Miljö- och kvalitetspolicy

Readymade Pinpoint AB strävar efter att hålla så hög kvalitet som möjligt vad gäller företagets tjänster och produkter och vi utvecklar ständigt våra metoder och strategier för att säkerställa att vi har nöjda kunder och nöjda medarbetare.


Vår verksamhets kvalitetsarbete utgår från 5 kriterier:

Säkerhet
Design
Funktion
Service
Kvalitet


För att leva upp till våra kunders höga krav på våra produkter och tjänster så upprättar vi löpande nya mål för vardera av våra 5 kvalitetskriterier. Arbetet dokumenteras och ligger till grund för viktiga affärsområden såsom produktutveckling, leverantörskontakt, kundkontakt, montage, försäljningsvillkor m.m.

Ett tydligt bevis på att vårt kvalitetsarbete fungerar är vår stora kundnöjdhet. I det fall våra kunder har frågor och behöver hjälp så försöker vi möta upp med full kapacitet då vi betraktar kundnöjdhet som det huvudsakliga målet för vårt kvalitetsarbete.

Välkommen att kontakta oss för mera information Readymade Pinpoint AB arbetar aktivt för att förbättra vår produktion och vår logistik med avseende på miljö.

Vi uppnår våra miljömål bland annat genom att:

Inhämta och förmedla ny kunskap om miljövänliga material

Förebygga miljöpåverkan från vår verksamhet

Föra en dialog med leverantörer, kunder och allmänhet för en ökad miljömedvetenhet

Källsortera och återvinna avfall

Tillse att produktion och distribution sker enligt gällande miljölagstiftning, föreskrifter och i enlighet med standard

Miljökrav ställs på våra leverantörer, transportföretag och samarbetspartners

Arbeta strukturerat med definierade miljömål

Granska att de miljökrav som vi ställer efterlevs, internt/externt.

Underhåll & montering

Alla våra produkter har instruktioner gällande underhåll och montering. Våra monteringsanvisningar är mycket tydliga. De skickas med produkterna i tryck, men finns också tillgängliga digitalt. Alla produkter skall underhållas enligt de rutiner som fastställs i säkerhetsstandard. Många av produkter är att definiera som underhållsfria.

Dock är det viktigt att kontrollera utrustningen vad gäller okulär besiktning, funktionsbesiktning samt årlig besiktning. 

Säkerhet

Säkerhet är ett av våra ledord och med vår långa erfarenhet av produktutveckling och besiktning av lekplatser så tycker vi det är en självklarhet att alla våra lekredskap efterföljer gällande standards för säkerhet – SS-en1176/77. Många gånger kan vi applicera vår egen kunskap på installationer och produkter och ytterligare förbättra säkerheten för olika miljöer och redskap.

Säkerhetsstandard och dess föreskrifter måste ibland tolkas efter rådande omständigheter på plats (antal barn, åldrar, vuxenresurser och mycket annat) och här har vi en unik kunskap att skapa så säkra och välfungerande lösningar som möjligt.

Våra produkter är TÜV-certifierade vilket innebär att de är mycket noggrannt testade mot svensk och europeisk säkerhetsstandard.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Readymade Pinpoint AB sida, som gör att Readymade Pinpoint AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Readymade Pinpoint AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.Om du känner dig osäker eller har frågor om din order, ångerrätt, retur eller något annat, kontakta Readymade Pinpoint AB kundtjänst.

Forskning & Utveckling
Vi på Lekplats tycker det är extra spännande med projekt som involverar högskola och universitet. Flera av våra producenter har långtgående samarbeten med designhögskola. Detta gäller exempelvis Ledon AS som arbetar tillsammans med Koldings universitet för att utveckla produkter med största möjliga lekvärde. Även vår leverantör Tiptiptap arbetar tillsammans med universitet i Estland för att undersöka olika färgers betydelse för barnen och mycket annat.

E-handel by Lekplats

Exklusivitet
Hos oss är du som kund i fokus. Vi ser varje kund och varje idé – stor som liten – som unika projekt utifrån deras egna förutsättningar. Att köpa in produkter och installera lekplatser bygger ofta på komplexa utgångspunkter. Både vi och våra kunder kan dra stor fördel av att vara medvetna om exempelvis förutsättningar på plats – underlag, ytornas storlek, åldersgrupper, krav på produkter, möjlighet att underhålla och kontrollera produkter, budget och mycket annat. Vi jobbar alltid med minst ett öra mot marken!

Agenturer
I dagsläget arbetar vi på Lekplats med flera av Europas största producenter av lekutrustning.

Vi är mycket stolta över våra goda relationer och vårt breda nätverk med välrenommerade företag i Tyskland, Danmark, Ungern, Tjeckien, Baltikum, Spanien med mera. Vårt nätverk av leverantörer ger oss möjlighet att bidra till och följa utveckling och trender inom lekplatsbranschen på nära håll.

Enkelhet
Hos oss skall det vara enkelt att få tillgång till den information som krävs för att träffa rätt beslut kring inköp produkter. Det skall vara lätt att skapa offerter och inköpslistor på vår webbplats, att kontakta oss för support, att hitta det du söker vad gäller monteringsanvisningar, dwg:er med mera. Vi arbetar lösningsfokuserat och vi gillar kreativa uppdrag.

Effektivitet
Vi lever i en tid där snabbhet och effektivitet är viktiga parametrar för att nå ett bra resultat. Vi är vana vid att arbeta under tidspress och vi försöker alltid optimera och förenkla sådana processer som kan förenklas i kommunikation och samarbete med våra kunder. Vi tycker om rak kommunikation och öppen dialog med våra kunder. Är det något som kan förbättras i vår leverans så försöker vi alltid göra det bästa vi kan för att utveckla våra tjänster.

Expertis
Vi strävar efter att kunna erbjuda branschledande kompetens och expertis på de områden som är viktiga för att kunna vägleda våra kunder vad gäller materialegenskaper, säkerhetsfrågor, design och utformning av lekplatser, villkor för köp och andra viktiga delar i samarbetet mellan oss och dig som kund. I vårt team finns kunniga arkitekter, ingenjörer, besiktningsmän och försäljare.

Erfarenhet
Med våra över 10 års erfarenhet av projektering, anläggning, försäljning, montering och besiktning av lekplatser så brukar vi uppmana våra kunder att ta hjälp av oss för att nå så bra lösningar som möjligt. Dialogen är viktig. Genom dialogen kan vi utbyta erfarenheter och fånga in alla behov och önskemål som sedan ligger till grund för ett bra resultat på lekplatsen. Tveka inte på att höra dig till oss!

Vi tror på leken och dess inneboende kraft. I leken skapas rum för möten och kreativitet.

Vår vision är att våra produkter tillsammans med vår förståelse för lekens betydelse kan bidra till att skapa trygga, miljösäkra och roliga lekplatser i framtiden!

Hör gärna av dig till oss om du vill vara med och utveckla morgondagens lekplatser!